Incontro Cina/Uniud: Prof. Wang Yidan, Prof. Ma Xiaolin